Vedtægter

Navn og hjemsted

Foreningens navn er grundejerforeningen Overby Lyng Strand med hjemsted i Odsherred kommune, Viggo Eriksensvej samt Hegnsvej 7 og 11.

Formål
Foreningens formål er at repræsentere medlemmernes interesser i alle anliggender der er fælles for dem.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer og 1 suppleant der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer og suppleanten vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Genvalg kan finde sted.

Alt arbejde vedrørende foreningen udføres uden vederlag. Har et medlem direkte udgifter ved forhandling, repræsentation eller lignende, erstattes dette af foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende for en afgørelse.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra møderne to på hinanden følgende gange uden gyldig grund, indkaldes suppleanten.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
Sekretæren skriver foreningens referater ved generalforsamlinger.
Medlemmerne kan på forlangende få adgang til referater.

Det på foreningens konto indestående beløb kan kun hæves af kassereren. Kassereren kan til mindre udbetalinger have en kassebeholdning på 500 kr. Foreningens øvrige midler anbringes i bank.

Regnskab
Regnskabsåret er lig med kalenderåret.
Regnskabet sendes til revisoren senest 1 måned før den årlige generalforsamling og udsendes til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

Revision
Foreningens regnskaber skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor der vælges for 2 år ad gangen i lige år. Den valgte revisor skal gennemgå regnskaberne kritisk og talmæssigt og forvisse sig om at de i regnskabet anførte effekter er til stede samt foretage uanmeldte kasseeftersyn.
Der vælges 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen i ulige år.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i juni, juli eller august.
Indkaldelsen, som skal indeholde dagsorden, skal ske skriftligt via e-mail, senest 3 uger før afholdelse. Mellemmer, der kan dokumentere undtagelse for modtagelse af digital post fra offentlige myndigheder, kan få indkaldelsen tilsendt pr. brev.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger, der vil medføre udgifter for parcelejerne udover det fastsatte kontingent eller vedtægtsændringer, skal træffes på Generalforsamlingen med mindst  2/3 majoritet af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

Mindst 1/3 af medlemmerne skal være til stede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, for at en gyldig beslutning om vedtægtsændring kan træffes.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med 2/3 majoritet af de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

Stemmeafgivning skal være skriftlig når et medlem forlanger det.

Generalforsamlingens dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens regnskabsaflæggelse
  4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
  5. Eventuelt indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller 1/5 af foreningens medlemmer kan når som helst kræve at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Kontingent og indskud

Medlemmerne betaler et årligt kontingent der forfalder 1. juni og skal være indbetalt senest 1. juli.
Har et medlem ikke betalt det årlige kontingent senest 1.juli, får medlemmet en påmindelse med bemærkning om, at det skyldige bidrag med tillæg af det af generalforsamlingens fastsatte rykkergebyr skal være betalt inden 14 dage efter modtagelsen af påmindelsen.
Såfremt det årlige kontingent og rykkergebyr herefter ikke betales inden udløbet af forannævnte 14 dages frist, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til retslig inkasso. Alle udgifter i forbindelse med en retslig inkasso påhviler medlemmet.
Er en grundejer i restance med betaling af kontingent har vedkommende ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Foreningens kasserer fører protokol over medlemmernes navne og adresse samt deres indbetalinger.

Ejerskifte
Sælger et medlem sin parcel, overtager køberen de på parcellen hvilende forpligtelser og rettigheder over for foreningen, mens sælgeren intet krav har over for foreningen.

Bådehold og parkering

Det er ikke tilladt at have mere end én båd pr. matrikelnummer liggende på strandarealet.
Det er ikke tilladt at opsætte telt på strandarealet.
Kørsel og parkering på strandarealet samt parkering på Viggo Eriksens Vej er forbudt.

Vedtægtshistorik
Grundejerforeningens love er vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 1968.
Lovene er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 27. juli 1997, den 23. august 2009, den 17. juni 2012 og den 10. juni 2018.

10. juni 2018
Bestyrelsen